Kku cepГja Kitija DzГrve StraupГ: ЂЂЂMan patЫk Latvijas cilvГkiЂЂЂ

Latvijas iedvesmas st±stu vietnГ TUESI.LV publicГts video par kku cepГju Kitiju DzГrvi StraupГ:https://tuesi.lv/te-ir-sakums/ . ЂЂЂMan ir svarЫgi, ka katra lieta, ko mГs gatavojam, ir t±da, k±du mГs dotu saviem draugiem, Уimenei un bГrniem. Kkas ir j±taisa t±, k± tu to darЫtu sev,ЂЂЂ ir p±rliecin±ta Kitija DzГrve - kku cepГja no Straupes pagasta P±rgaujas...

LasЫt vair±k
Apstiprin±ta Jaunatnes politikas valsts programma 2018.gadam

2017.gada 19.decembrЫ apstiprin±ta Jaunatnes politikas valsts programma  2018.gadam. T± veidota, lai nodroin±tu gan Eiropas SavienЫbas, gan nacion±l± lЫmeцa jaunatnes politikas attЫstЫbas pl±noanas dokumentos noteikto uzdevumu un pas±kumu Ыstenoanu. Programmas mГrзis ir nodroin±t informatЫvu, metodisku un finansi±lu valsts atbalstu, lai radЫtu labvГlЫgu vidi,...

LasЫt vair±k
VГl tikai mГnesi var pilnveidot digit±l±s prasmes tiesaistes platform± ЂЂЂSkolГna digit±lais IQЂЂЂ

SkolГniem vis± Latvij± ir atlicis mГnesis, lai pilnveidotu savas digit±l±s zin±anas un prasmes unik±l± tiesaistes programm± ЂЂЂSkolГna digit±lais IQЂЂЂ un cЫnЫtos par iespГju tikt pie vГrtЫg±m balv±m. Apm±cЫbu programma bez maksas pieejama vietnГ www.skolanakotnei.lv. ЂЂЂJaunietis ir digit±li gana zinos, taЅu m±cЫbu un praktisku sadzЫves uzdevumu risin±ana...

LasЫt vair±k
Pieejama interneta platforma Youth Wiki

Youth Wiki ir tiesaistes platforma, kur± tiek sniegta inform±cija par Eiropas valstu Jaunatnes politiku. T±s galvenais mГrзis ir atbalstЫt uz pier±dЫjumiem balstЫtu Eiropas sadarbЫbu jaunatnes jom±. Tas tiek pan±kts sniedzot inform±ciju par valsts jaunatnes politiku - lietot±jiem draudzЫg± un nep±rtraukti atjaunot± veid±  - pГc jaun±s Eiropas sadarbЫbas...

LasЫt vair±k
 
smhcom770.prnthevideo.com \\\\\seks-ru646.prnthevideo.com \\\\\lustmolch904.prnthevideo.com \\\\\plcom1042.prnthevideo.com \\\\\xxxmob694.prnthevideo.com \\\\\